Kierownik budowy jest najważniejszą osobą na budowie nadzorującą nie tylko cały proces budowlany, ale i odpowiedzialną za prowadzenie obowiązkowej dokumentacji technicznej i dziennika budowy. We wrześniu 2020 roku, podczas nowelizacji ustawy Prawo budowlane, oprócz uproszczenia niektórych procedur budowlanych, zmianie uległy także obowiązki kierownika budowy. Na czym one polegają? Za co odpowiedzialny jest kierownik budowy?

Obowiązki kierownika budowy – zmiany w 2020 roku

Zmiany w Prawie budowlanym obowiązujące od września 2020 roku wprowadziły przede wszystkim regulacje dotyczące uproszczonego procesu pozyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę domu. Poza tym jedną z najważniejszych kwestii były przepisy na nowo normujące pracę osób nadzorujących proces budowlany, w tym obowiązki kierownika budowy. Zmianie nie uległ proces aplikacji na stanowisko kierownika budowy – jak do tej pory kandydat na to stanowisko musi posiadać odpowiednie wyższe wykształcenie i wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa uzyskane pod okiem specjalisty posiadającego nieograniczone uprawnienia budowlane.

Obowiązkiem kierownika budowy jest prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, a także przygotowanie ostatecznej dokumentacji powykonawczej nowej nieruchomości. Prowadząc dziennik budowy, kierownik budowy musi jednocześnie realizować wszystkie zapisy zawarte w nim przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, które są upoważnione do dokonywania wpisów w dokumentacji wykonawczej. W niezmienionym kształcie pozostają także przepisy mówiące o konieczności posiadania ubezpieczenia OC przez kierownika budowy z tytułu odpowiedzialności za wykonywane czynności. Poza tym kierownik budowy musi:

• dokonać przejęcia terenu budowy od inwestora i zabezpieczyć go

• dokonać geodezyjnego wytyczenia obiektu budowy

• zabezpieczyć i zorganizować budowę i kierować nią zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym

• zabezpieczyć i zorganizować budowę i kierować nią zgodnie z pozwoleniem na budowę

• zabezpieczyć teren budowy i zapewnić bezpieczeństwo osobom pracującym i przebywającym na budowie

• zabezpieczyć teren budowy przed wstępem osób nieupoważnionych do przebywania na placu budowy

• zorganizować budowę i kierować nią zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami technicznymi

• zorganizować budowę i kierować nią zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

• nadzorować prace budowlane i działania zapewniające przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie

• wstrzymać prace budowlane w razie wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających na budowie

• wstrzymać prace budowlane w przypadku podejrzenia lub w razie stwierdzenia ich niezgodności z zatwierdzonym projektem budowlanym.

W każdym przypadku przerwanie robót budowlanych musi być odnotowane w dzienniku budowy odpowiednim wpisem dziennym. Poza tym kierownik budowy jest zobligowany do informowania inwestora i/lub osoby odpowiedzialnej za proces budowlany o wstrzymaniu prac. Po zakończonym procesie budowlanym kierownik budowy musi zgłosić nieruchomość do odbioru inwestycyjnego i brać udział we wszystkich czynnościach odbioru domu.

Kierownik budowy – nowe obowiązki od 2020 roku

W dotychczasowych przepisach normujących zasady procesu budowlanego widniał zapis informujący o obowiązku prowadzenia przez kierownika budowy dziennika budowy. W nowelizacji ustawy z września 2020 roku dotychczasowy wpis o dzienniku budowy został zastąpiony informacją o konieczności prowadzenia dziennika budowy, dziennika montażu i dziennika rozbiórki przez kierownika budowy zawsze w przypadku prac budowlanych, które muszą być nadzorowane przez kierownika budowy. Nowym wpisem obowiązującym od 2020 roku jest też art. 45a.1 ustawy Prawo budowlane. Mówi on o obowiązku kierownika budowy co do zabezpieczenia terenu budowy lub rozbiórki. Według zapisu kierownik musi przejąć teren budowy od inwestora, potwierdzić przejęcie w dzienniku budowy i zabezpieczyć teren budowy. Nowością jest też obowiązek każdorazowego przedkładania projektu budowlanego na żądanie uprawnionych organów nadzoru budowlanego.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *